Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z witryny https://Klub.fm obsługiwanej przez Klub.fm.

Warunki użytkowania

Korzystając z tej witryny, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zapoznał się z niniejszą umową oraz że zgadza się przestrzegać jej warunków. Jeśli użytkownik nie chce być związany warunkami niniejszej umowy, powinien odpowiednio zaprzestać korzystania z witryny. Klub.fm przyznaje dostęp do tej witryny, jej produktów i usług wyłącznie osobom, które zaakceptowały jej warunki.

Polityka prywatności

Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zalecamy zapoznanie się z naszą polityką prywatności dotyczącą gromadzenia danych użytkowników. Pomoże to lepiej zrozumieć nasze praktyki.

Własność intelektualna

Użytkownik zgadza się, że wszystkie materiały, produkty i usługi udostępniane na tej stronie internetowej stanowią własność Klub.fm, jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, dostawców lub licencjodawców, w tym wszelkie prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe, patenty i inną własność intelektualną. Użytkownik zgadza się również, że nie będzie powielać ani redystrybuować własności intelektualnej Klub.fm w żaden sposób, w tym w formie elektronicznej, cyfrowej lub nowych rejestracji znaków towarowych.

Użytkownik udziela Klub.fm nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wyświetlanie, używanie, kopiowanie, przesyłanie i nadawanie treści przesyłanych i publikowanych przez użytkownika. W kwestiach dotyczących roszczeń z tytułu własności intelektualnej należy skontaktować się z firmą w celu osiągnięcia porozumienia.

Konta użytkowników

Jako użytkownik tej witryny możesz zostać poproszony o zarejestrowanie się i podanie prywatnych informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie dokładności tych informacji oraz za utrzymanie bezpieczeństwa swoich danych identyfikacyjnych. Użytkownik jest również odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego konta lub hasła.

Jeśli użytkownik uważa, że istnieją jakiekolwiek potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem jego konta w witrynie, powinien niezwłocznie nas o tym poinformować, abyśmy mogli się nimi odpowiednio zająć.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do zamykania kont, edytowania lub usuwania treści oraz anulowania zamówień według własnego uznania.

Obowiązujące prawo

Korzystając z tej witryny, użytkownik zgadza się, że prawo Polskie, bez względu na zasady prawa kolizyjnego, będzie regulować niniejsze warunki lub wszelkie spory wszelkiego rodzaju, które mogą powstać między Klub.fm a użytkownikiem lub jego partnerami biznesowymi i współpracownikami.

Spory

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z tej witryny lub zakupionymi od nas produktami będą rozstrzygane przez sąd, a użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość takich sądów.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności Klub.fm i jej podmioty stowarzyszone oraz zabezpieczyć Klub.fm przed roszczeniami prawnymi i żądaniami, które mogą wynikać z korzystania lub niewłaściwego korzystania z naszych usług. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru własnego doradcy prawnego.

Ograniczenie odpowiedzialności

Klub.fm nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić w wyniku niewłaściwego korzystania z naszej strony internetowej.

Klub.fm zastrzega sobie prawo do edytowania, modyfikowania i zmieniania niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Poinformujemy naszych użytkowników o tych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niniejsza Umowa stanowi porozumienie między Klub.fm a użytkownikiem i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy dotyczące korzystania z tej witryny.